Företaget Unibep SA som äger webbsidan unibep.pl gör sitt bästa för att värna om din integritet. För att behandla dina personuppgifter i enlighet med lagen samt på ett transparent och säkert sätt har vi antagit denna integritetspolicy som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Integritetspolicyn hänvisar till dataskyddsförordningen, dvs. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I detta dokument stipuleras vilka uppgifter som behandlas, vilka regler som gäller samt hur vi värnar om deras säkerhet och era rättigheter.

 1. Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig är Unibep S.A. med säte i Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski.
  Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via mail: .
 2. Omfattning av, ändamål och rättslig grund för databehandling
  Eftersom det finns möjlighet att använda unibep.pl för att kontakta oss i flera olika ärenden, behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål, i olika utsträckning och enligt olika lagar. För att ge dig noggrann information om hur dina personuppgifter behandlas har vi delat upp dem i olika grupper utifrån behandlingsändamål:
  1. Rekrytering av personal
   Omfattning: Vid rekrytering behandlas personuppgifter och handlingar som skickas via ansökningsformuläret: för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, CV, personligt brev, bild.
   Rättslig grund: Samtycke till databehandling inom ramen för pågående eller framtida rekryteringsprocesser. Samtycke lämnas genom att markera rätt fält i ansökningsformuläret som finns på samma sida som jobberbjudandet.
  2. Presentation av våra tjänster
   Omfattning: För att kunna ta fram och presentera anbud behandlar vi personuppgifter som skickats via kontaktformuläret: För- och efternamn, e-postadress, webbadress, telefonnummer, förfrågans innehåll.
   Rättslig grund: Personuppgifter behöver behandlas för att vidta åtgärder på begäran av personen ifråga innan avtalet tecknas.
  3. Hantering av övriga frågor som inkommit via kontaktformuläret
   Omfattning: För att besvara frågor som inte är några offertförfrågningar behandlar vi uppgifter som skickats via kontaktformuläret: För- och efternamn, e-postadress, webbadress, telefonnummer, förfrågans innehåll.
   Rättslig grund: Vårt legitima intresse (behandling på begäran av personen som uppgifterna avser).

Personuppgifter som förvärvats på ett annat sätt än via webbsidan unibep.pl (via telefon, e-post osv.) behandlas endast för det ändamål för vilket de har skickats och så länge som det behövs för att uppfylla detta ändamål. Ska behandlingsändamålet ändras, ombes ägaren till personuppgifterna att lämna sitt samtycke samt informeras om de nya villkoren för databehandlingen.

 1. Cookiefiler
  Vi använder oss av cookiefiler för att säkerställa att webbsidan fungerar korrekt och anpassa dess innehåll till användarens preferenser samt optimera användarupplevelsen. Dessa filer möjliggör identifiering av grundparametrar på användarens enhet (såsom typ av enhet, skärmens upplösning, landet där användaren som besöker webbsidan befinner sig) och visning av webbsidan enligt användarens behov.
  Dessutom använder vi oss av cookies för att samla generella och anonyma statistiska uppgifter med hjälp av analys- och marknadsföringsverktyg:
  • Google Analytics (cookieadministratör: Google Inc med säte i USA),
  • Google AdWords (cookieadministratör: Google Ireland Limited med säte i Irland),
  • Facebook (cookieadministratör: Facebook Ireland Ltd. med säte i Irland),

Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar själv, justera lagringsvillkoren och åtkomsten till användarens enhet. Du kan ändra inställningar genom att gå in på webbläsarens inställningar. Där kan du välja att blockera automatisk hantering av cookiefiler eller bli informerad varje gång cookiefiler sparas på din enhet. Mer information om hur cookiefiler kan hanteras finns i webbläsarens inställningar.
Du kan när som helst ta bort cookiefiler genom att använda funktioner som finns tillgängliga i webbläsaren som du använder.
Vid begränsad användning av cookiefiler kan vissa funktioner på webbsidan komma att påverkas.

 1. Överlämnande av personuppgifter
  1. Tjänsteleverantörer
   Vi lämnar ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer vi samarbetar i samband med webbsidan. Tjänsteleverantörer som får tillgång till dina personuppgifter sköter databehandlingen eller är administratörer. Längst ned finns en lista över de tjänster vi använder oss av. Listan uppdateras fortlöpande.
  2. Behandlande enheter
   Vi samarbetar med leverantörer som behandlar dina personuppgifter endast på vår begäran. De tillhandahåller hostingtjänster, system för onlinemarknadsföring, utskick av e-post, hantering av kommentarsystemet på bloggen och webbtrafikanalys.
  3. Administratörer
   Vi samarbetar med leverantörer som inte bara utför våra uppdrag utan även kan bestämma själva för vilka ändamål och hur dina personuppgifter ska behandlas. De tillhandahåller reklamtjänster.
  4. Lokalisering
   De flesta av våra leverantörer har sitt säte i Polen och andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. Irland. Vissa har sitt säte utanför EES. Eftersom dina personuppgifter lämnats ut utanför EES ser vi till att våra leverantörer garanterar datasäkerhet på högsta nivå. Detta framgår av skyldigheten att tillämpa de standardklausuler som antagits av Kommissionen (EU) eller skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA. Du har rätt att begära att få kopior av standardklausulerna genom att kontakta oss enligt punkt 1 i Integritetspolicyn.
  5. Nationella myndigheter
   Vi lämnar ut personuppgifter på begäran av behöriga nationella myndigheter.
  6. Administratören lagrar Användarnas personuppgifter så länge det behövs för att ta fram ett personligt anbud / genomföra rekryteringsprocessen / besvara andra frågor och uppfylla sina skyldigheter. Kom ihåg att Användare när som helst får ta bort sina uppgifter.
 1. Dina rättigheter i samband med databehandling
  Du har rätt att:
  1. få tillgång till dina personuppgifter,
  2. rätta dina personuppgifter,
  3. ta bort dina personuppgifter,
  4. begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
  5. överföra dina personuppgifter,
  6. invända mot behandlingen av dina personuppgifter,
  7. återkalla ditt tidigare samtycke till behandling av dina personuppgifter,
 1. Din datasäkerhet
  I vår egenskap av Personuppgiftsansvarigs gör vi vårt bästa för att värna om din datasäkerhet.
  Vi förbinder oss att:
  • förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter, förhindra att de tas över, ändras, skadas eller förstörs av en obehörig person,
  • se till att dina personuppgifter behandlas endast av personer som fått vårt tillstånd,
  • kontrollera att dina personuppgifter behandlas korrekt,
  • föra register över personer som har behörighet att behandla personuppgifter, se till att personer som har behörighet att behandla dessa uppgifter iakttar sekretess även då Tjänsten inte tillhandahålls längre,
  • föra erforderlig dokumentation som beskriver hur personuppgifter behandlas och vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtas för att skydda dem,
  • säkerställa att data- och telekommunikationssystem och enheter som används för databehandling uppfyller Inrikes- och förvaltningsministerns förordning av den 29 april 2004 om handlingar avseende behandlade personuppgifter samt de tekniska och organisatoriska förutsättningar som dessa enheter och system ska uppfylla.

HUR AVAKTIVERAS COOKIEFILER I WEBBLÄSAREN?

Du som vill ta del av dina rättigheter får gärna kontakta oss via mail: 
Om du begär att ta del av ovannämnda rättigheter återkommer vi utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter att vi fått din begäran. Om din begäran är för komplicerad och vi inte kan uppfylla den inom en månad informerar vi dig om detta och återkommer inom två efterföljande månader.


Lista över leverantörer

Bolagets namn

Tillhandahållna tjänster

Funktion

Adress

Facebook Ireland Limited

Reklamkampanjer (inklusive remarketing) och effektivitetsmätning

Administratör

  Irland (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet)

Google Inc. (Google Analytics)

Analystjänster - webbtrafikmätning

Administratör

  USA (utanför EES)

Google Ireland Limited (Google AdWords)

Reklamkampanjer (inklusive remarketing) och effektivitetsmätning